Kategoriarkiv: Stad

Vad är bostadspolitik?

Det är väldigt lätt att se förtryckande strukturer och sunkiga åsikter, så länge de hände för så pass länge sedan att det inte betyder någonting att uppmärksamma dem idag. Precis som det är väldigt enkelt att hysa ganska starka och/eller radikala politiska åsikter om skeenden som pågår på behagligt avstånd, gränsen för det avståndet brukar vara där det är så pass långt borta att det inte faktiskt betyder någonting att ha en åsikt om det som händer.

Detta var något som förföljde mig i läsningen av Håkan Thörns tegelsten Stad i rörelse, en bok som nästan förtjänar sitt omfång. Även om jag utan problem hade skurit bort ett antal sidor så lyckades den ändå vara något av en sidvändare och fylld med massor av olika intressanta ingångspunkter till frågan om staden. Thörn använder Haga i Göteborg och Christiania i Köpenhamn som fallstudier för att teckna en bredare bild av bostadspolitikens förändringar under 1900-talet: från social ingenjörskonst till liberal stadsstyrning. Det mest givande med boken är hur Thörn på ett väldigt pedagogiskt sätt visar att det som skiljer dessa två sätt att styra staden på inte är hur mycket de lägger sig i människors liv och vardag eller hur totalitära de är, utan enbart på vilka sätt de gör detta. En argumentation som på ett förnämligt sätt drar ner byxorna på all vulgär kritik mot den sociala ingenjörskonsten och dess bostadspolitik. Inte för att detta inte förtjänar kritik, tvärtom, utan för att den kritiken blir totalt uddlös om den inte också försöker förstå samtiden och den bostadspolitik som vi har idag.

Bostadspolitik, ett ord som kanske allt för snävt har kommit att bli synonymt med hyresregleringar, rot- och ränteavdrag, utförsäljningar och bruksvärdeshyror. Alla dessa komponenter spelar en viktig roll i bostadspolitiken, men de är på ett sätt bara medel för att uppnå bostadspolitikens huvudsakliga mål: att skapa en viss typ av subjekt.

År 1932 genomförde Gunnar Myrdal och arkitekten Uno Åhren en utredning av bostadssituationen i Göteborgs centrala arbetarstadsdelar, som lade grunden för Bostadssociala utredningen vilken blev en viktig utgångspunkt för de kommande deceniernas bostadspolitik och “totalsaneringar”

Myrdal och Åhrens utredning hävdade att ett moraliskt förfall rådde i arbetarklassstadsdelarnas trångbodda lägenheter och den sociala ingenjörskonsten lanserades som ett sätt att disciplinera arbetarklassen.

Socialdemokratiska partiets medelklassdominerade ledarskikt, med makarna Myrdal och arkitekter som Åhren i spetsen, lanserade en politik som “byggde bort” en livsform som var förhärskande inom arbetarklassen – till förmån för en bostadsform utformad för kärnfamilj och individualism.

Myrdal och Åhren konstaterar att:

större delen av trångboddheten i Göteborg icke är ett resultat av ekonomiskt nödtvång utan står i samband med från sociala synpunkter otillfredsställande bostads- hem- och familjevanor

Problemet för folk var alltså inte trångboddheten, den var i många fall kanske till och med självvald, men för staten och socialdemokratin var detta ett problem och de konstaterade därför att en för bostadspolitiken central fråga är den moraliska, den disciplinära. Att bygga nya hus är bara ett första steg för att i förlängningen bygga nya människor. Människor som, enligt Myrdal, ska “uppfostras till en från deras egen synpunkt riktigt inställd bostadsefterfrågan”.

Här bygger vi för framtidens söderortsbor!

Affischen från ett av de nybyggda bostadsrättshusen stirrar en i ansiktet när en kliver av tuben i Högdalen. Här bygger vi för framtidens söderortsbor.

Mitt första besök här i Högdalen som CityCons VD skedde för ett år sedan, jag parkerade bilen här tvärs över gatan och hann väl gå ett par meter innan jag stötte på två heroinister. Gick ytterligare några meter och stötte på ganska många missbrukare, det var smutsigt, skitigt, trasigt så jag kallade till mig min ledning och de som jobbar här i centrum och sa att det här accepterar jag inte. Vi har sen jobbat väldigt hårt för att lyfta Högdalen.

Modernismens bostadspolitik handlade om att omskapa subjektiviteter, att mala ner den kultur som fanns i innerstädernas fattigare delar och ersätta den med ett levnadssätt modellerat efter den borgerliga kärnfamiljen. I sin iver att disciplinera arbetarklassen i allmänhet och sina gräsrötter i synnerhet var Socialdemokratin ledande i detta projekt. Idag är situationen något annorlunda, modernismen och dess miljonprogram är väl något av det mest bespottade som vi har. Kritiken tar sig ofta uttryck i en besatthet av affärer i botten, mindre grönytor och blandade trafiklösningar. Men kritiken i sig är ganska ointressant, det intressanta är vad den legitimerar: nämligen den liberala stadspolitik som är totalt dominerande.

Stadsrenässansen eller “stadsförnyelsen” har på 2000-talet ofta fungerat som ett slags ideologisk legitimering av den liberala stadsstyrningen. […] Stadsrenässansens idéer plockades under 1980-talet upp av stadsplaneringens etablerade institutioner och aktörer, vilket i sin tur banade vägen för dess införlivande med den liberala stadsstyrningen.

Där den modernistiska ingenjörskonsten försökte disciplinera oss till att bli goda och skötsamma (med)borgare så är den liberala stadsstyrningen ute efter att disciplinera in oss i rollen som goda konsumenter. Staden som konsumismens högborg. Den samtida staden byggs för att underlätta för cirkulation och ackumulation av kapital. Med batongen i ena handen och griffeltavlan i andra styrs staden för att både maximera och kontrollera cirkulationen. Här finns inte plats för missbrukare men väl för caféer, inte grönområden men ni kan väl mötes i gallerians mötesplats, inte ihopraffsade handskrivna skyltar men väl griffeltavlor och neonskyltar.

Den liberala staden kräver förutsägbarhet och styrning, den kräver likformighet och arbetar genom att släta ut skillnader och identiteter för att göra platser i staden läsbara, och i förlängningen säljbara. I senaste numret av Brand beskriver Maryam Fanni och Elof Hellström hur staden har arbetat med Hökarängen:

Projektet Hållbara Hökarängen har tagit fram ett skyltprogram och en manual till affärsverksamheterna, som beskriver och instruerar hur 50-talskänslan kan, och bör, genomföras. I skyltprogrammet är neon en viktig del av “50-talskänslan” och där sker också en fördrivning av handskriften. I skyltprogrammet går att läsa att gatupratare bör vara griffeltavlor med träram. I övrigt bör gatupratare undvikas. Det obestämbara och mångbottnade försvinner, också i betraktarens möte med platsen. Den enhetliga skyltningen innebär en otvetydighet som knappast inbjuder till medskapande, utan snarare blir ett bekräftande av en existerande ordning och av platsens skarpa uppdelningar mellan ett innanför och ett utanför. Det handlar om att stärka platsens läsbarhet, platsen ska ges en historia som skrivs uppifrån och ned då området blir till en vara att paketera och sälja.

Precis som den moderna bostadspolitiken ställdes inför paradoxen att de människor som var mål för ens förändringar inte var intresserade av dessa förändringar så är det långt mellan den stadssyn som legitimerar den liberala stadsstyrningen och den faktiska stad som byggs. Den antimodernistiska stadsrenässansen lever på sitt förakt mot det ”konformistiska och totalitära miljonprogramsbygget”, samtidigt som den bygger en stad som gör allt i sin makt för att utplåna platsspecifika identiteter och ersätta dem med glättiga slogans framtagna av reklambyråer. Den bygger en stad på prefabricerade element av själlösa skitdrömmar. Den bygger en totalitär, paranoid och konformistisk stad. Den river en stad, och bygger en ny.

Plats, identitet, städer och… *gäsp*

Var på filmfestival på tema ”plats och identitet” på Arkitektur- och designcentrum igår och hann med att se fyra filmer om städer. Inte för att mina förväntningar var jättehöga, och inte för att det inte var åtminstone två filmer som var fina, men kan inte undkomma känslan av att inte ha blivit ett dugg klokare under dagen. Vet inte om det är formatet som det var fel på: för många filmer inklämda med för korta pauser emellan och för korta efterföljande diskussioner samt ingen som försöker koppla ihop de olika filmerna som visades. Det kan så klart vara så, å andra sidan så tycker jag att känslan av att det saknas något är ganska vanlig i sammanhang likt detta. Med så många akademiker på samma plats så är det ju tyvärr rätt vanligt att ingen riktigt vågar säga något, förutom det högst givna då förstås. Det som ofta kallas för ”akademikersjukan”.

Den första filmen jag såg var Kiruna – Rymdvägen vilken var en väldigt fin och personlig betraktelse över vad som händer med minnena i en stad som är på väg att försvinna och återuppstå som en ny stad på en annan plats. Hur mycket av minnena sitter i det som i slutändan alltid är det mest unika en stad kan locka med: dess plats i världen? Efter filmen följde en diskussion med regissören Liselotte Wajstedt samt två representanter från White arkitekter som är ansvariga för nya Kiruna, ett projekt med det lika episkt lökiga som historielösa namnet ”Kiruna 4-ever”. Wajstedt påpekade vid flera tillfällen att hon upplevde att Kiruna är en stad som lever i 20-årscykler, där besked om gruvans fortlevande är hårt knutna till idén om vad (och om) staden är.

Inte för att det på något sätt är Kirunas fel att de är Sveriges största förbrukare av energi, det är ju trots allt resten av landet, världen, som är beroende av det som plockas upp ur deras gruvor, men jag kan ändå inte undgå att tycka att det är något magstarkt att hävda att det ska bli en ”klimatneutral stad”. Eftersom Kiruna inte är en jättestor stad är det förstås egentligen inte särskilt konstigt att den kommer att få en ”stadslik” (kräks på det ordet) huvudgata med ”mötesplatser” (kräks igen) och butiker (kräks återigen), men kan ändå inte dra mig för att tänka att denna gata, i all sin ensamhet på något sätt står som en fin symbol för hur den nyurbanistiska staden byggs, som en kuliss framför allt det andra. ”Lucky Luke-urbanism”, som en bekant förklarade för mig att det borde kallas igår.

Sedan följde festivalens höjdpunkt med filmen The Pruitt-Igoe Myth som handlar om uppgången och fallet för ett miljonprogrammsområde i St. Louis. Till skillnad från de efterföljande filmerna (och deras diskussioner) så lyckades denna film åtminstone till viss del lyfta blicken och försöka förklara varför detta område kom att förfalla och sedermera sprängas av en stad som inte var intresserade av att underhålla det. Trots många likheter med Detroits situation där skattebasen undermineras genom white flight till kranskommuner kring staden (något jag skrivit mer utförligt om här) så lyckades ingen av filmerna som handlade om Detroit, samt ingen som pratade om Detroit, dra denna koppling eller ge en liknande ordentlig förklaring till relationen mellan rasism, bostadskapitalism och kommunal ekonomi.

Efter The Pruitt-Igoe Myth så följde två filmer om Detroit. Den första, After the Factory, som också handlade om staden Łódź i Polen var bland den värsta smörjan jag sett. Den var så dålig så att det var omöjligt att veta om en skrattade av chock, ångest eller skämskuddighet. Om jag inte visste bättre (nämligen att filmen åtminstone delvis är kickstarter-finansierad) så skulle jag vara övertygad om att den från början till slut var ett beställningsjobb från Richard Florida och hans apologeter bland de styrande i dessa två städer. Maken till osmakligt, korkat och anti-intellektuellt hyllande av den kreativa klassen får en leta efter. Det var på den nivån så jag nästan tyckte synd om alla sopor till ”kreativa” entreprenörer som låtit sig intervjuas i filmen, för hur stora nollor de än må vara så är jag övertygad om att filmen fick de att framstå i än sämre dager. Två favoritscener ur filmen är den med den sköna entreprenören som försöker börja bygga mini-flygplan, och ersätta Detroits bilindustri med en industri för privata mini-flygplan som ska användas för kortare transporter inom staden, samt den med den andra sköna entreprenören som var så överpeppad på sin fantastiska idé om att den offentliga finansieringen av skolan skulle ersättas med kickstarter-projekt där individer kan skänka pengar till olika sköna projekt. Han hade ju lyckats få pengar till en Robocop-staty via kickstarter, så varför skulle det inte funka för skolväsendet lixom? Att denna film visades helt utan kontext, utan diskussion vare sig innan eller efter måste ses som ett totalt intellektuellt haveri från Arkitektur- och designcentrum.

Den sista filmen var Detropia, en rulle jag såg i våras innan jag ägnat sommaren åt att plöja böcker om Detroit och sedan besöka staden, och det var rätt kul att se den igen med en radikalt annorlunda förförståelse. Filmen är en bagatell, svår att bli särskilt irriterad på, men svårt att lära sig någonting av också, typ som dokumentärer brukar vara. Ägna dina värdefulla timmar på jorden åt att se Finally got the news istället. Efter den följde en diskussion med en officiell representant för staden Detroit, som visserligen verkade ha rätt bra koll, och faktiskt (hör och häpna!) nämnde problemet med den regionala klyftan, även om han inte direkt vågade prata om hur allvarlig den är, eller vad den beror på. Sen var det en lirare från Handelshögskolan och en arkitekt, vet inte riktigt, var väl inget egentligt fel på det någon sa, men diskussionen lyfte aldrig utan blev väldigt mycket det en hört många gånger förut om Detroit. Mycket möjligt att det berodde på formatet, att sådana diskussioner inte låter sig bli intressanta, jag vet faktiskt inte riktigt. Däremot är jag säker på att det finns mer intressanta saker att ta upp kring ”post-industriella” städer än vad som gjordes, än vad som görs. Kanske måste kritiken ta ett par steg bakåt, vad finns bakom Richard-Florida-fluffet om kreativa kluster och post-industriell produktion, kunskapscenter och inkubatorer? Som det ser ut nu så är ju alla dessa saker bara lite glasyr på den tårta som kallas för post-industriell. ”Eds-and-meds” betalar ingen skatt, inkubatorerna är ofta delvis offentligt finansierade, konstnärerna drar vidare om hyrorna stiger för högt och hur ”skönt” det än må vara med kreativa yrken så tror jag inte att lösningen är att alla ska jobba som bartenders på göttiga ställen. Jag menar, vem ska servera bartendern hens öl?

Inte en enda förtätning i miljonprogrammets flerbostadshusområden förrän den sista villan är exproprierad och riven!

Det har säkerligen inte undgått läsaren av denna blogg att jag är redigt less på alla nyurbanister och deras vulgära kritik av ”förorten”. Personligen känner jag mig väldigt trött på den, eller kanske framförallt på att det är så himla svårt att få nyurbanisterna att förstå det faktum att många av oss som bor i de områden de föraktar så starkt faktiskt trivs i dem. Har vid lite olika tillfällen försökt diskutera det hela på ett civiliserat plan, men känner ärligt talat att det varit svårt. Eftersom nyurbanisterna har en färdig lösning på alla problem som har med staden att göra så brukar det vara väldigt svårt att förklara för dem att saker är kontextuella. Bara för att de gillar en typ av stadsbebyggelse så betyder inte det att den alltid, i alla lägen, är det bästa för en plats. Ibland måste en se till vilka förutsättningar en plats har, inte bara föreslå att bygga ”stadsliknande”.

Min ständiga käpphäst är det här att folk verkar ha så sjukt svårt att första de oerhört stora sociala värden som grönområden spelar i våra förorter. Detta leder konstant till hån och förakt från nyurbanisterna mot de människor som försöker försvara sina naturområden. Ibland är det väldigt uppenbart att det bara är klasshat och rädsla som ligger bakom det hela, ibland verkar det vara mer av en paternalistisk välvilja som skjuter snett och ibland verkar det bottna sig i missförstånd kring vad som orsakar den enorma bostadsbrist vi har i Stockholm, och hur den skulle kunna lösas.

Det märkligaste av allt i hela denna diskussion där olika färger av nyurbanister bespottar förorten är att de är så sjukt fokuserade dels på miljonprogrammens flerbostadshus och dels på människor som vill bevara viktiga naturområden. Samtidigt som villaområdena nästan alltid kommer undan utan kritik. Detta är så klart helt vansinnigt, för den som på allvar bryr sig om saker som segregering, klimat- och naturfrågor och bostadsbrist förstår självfallet att det är villaområdena vi måste riva och bygga igen. Och visst nämns villaområdena ibland av nyurbanisterna, men jag är nog inte ensam om att tycka att deras fokus har en stor övervikt på de förorter som inte är villaområden. Det har så klart flera förklaringar. En av de främsta lär väl vara att det är betydligt lättare att ”vinna” mot en fattig förortsbefolkning än mot de rika villaägarna, villaägare som man dessutom står betydligt närmre kulturellt och ekonomiskt och därför har mer ”förståelse” för. Sedan finns det nog också ett ganska stort mått av naivism och oförståelse för vad det är man legitimerar genom all denna hets mot vissa områden i staden, tycker Håkan Thörn beskrev det ganska bra i boken Stad i rörelse:

Den franske sociologen Loïc Wacquant har använt begreppet territoriell stigmatisering för att fånga den process genom vilken dagens fattiga förortsområden primärt associeras med olika typer av ”avvikande beteenden”, som brottslighet eller droganvändning. Andra urbanforskare har uppmärksammat hur etablerandet av en sådan diskurs i offentligheten ofta föregår rivningen av ett område och evakueringen av dess invånare. Ofta porträtteras byggnaderna som ”stadda i förfall”, ”ovärdiga” för mänskligt liv – och dess invånare som ”icke-normala”. Området och dess invånare karaktäriseras i denna mening som ”utanförstående” i förhållandet till (det normala) samhället. […] På detta sätt kan den territoriella stigmatiseringen legitimera den typ av tvång, eller rent av våld, som det innebär att förflytta människor från deras hem mot deras vilja – eller radikalt omgestalta en plats som de har stark anknytning till.

Det blir på många sätt absurt att överhuvudtaget diskutera huruvida vi ska behålla eller förstöra naturområden i närheten av flerbostadshus som de boende verkligen vill behålla så länge hela fucking stan är full av villaområden. Tänker därför att vi, för att kunna hyfsa till debatten, kanske kan komma överens om följande: inte en enda förtätning i miljonprogrammets flerbostadshusområden förrän den sista villan är exproprierad och riven!

Upplopp i snutstaden

Leicesteruniversitetets center för masskommunikation kommer troligen att publicera någon rapport som undersöker medias påverkan på upploppen, men inte om upploppdeltagarnas påverkan på media. De kommer alltid att bli nojjiga när denna upprörande fråga ställs.

Även om jag saknar de fina bilderna och den lättlästa typografin så kan jag inte låta bli att bli glad över att senaste numret av Brand är en pocketbok. Och inte vilken pocketbok som helst utan en samling texter som går till botten med såväl vänster- som högeruppfattningar om vad ett upplop är/bör vara, och på köpet bjuder på en stor dos snuthat och stadsplaneringskritik.

Vad är en polis? Det är en varornas aktiva tjänare, en människa som är helt underkastad varorna. Polisens uppgift är att se till att en viss produkt av mänskligt arbete förblir en vara, det vill säga ett ting med det magiska anspråket att man måste betala för det.

Trots att det är väldigt poppis att diskutera staden, arkitektur och stadsplanering så tycker jag sällan att folk lyckas närma sig de riktigt brännande frågorna. Det är tyvärr vanligare att klaga på att en lokalbefolkning som vill behålla ett grönområde med höga sociala värden har för mycket att säga till om än att försöka förstå vilka underliggande krafter som styr stadens utveckling och att istället för kritik av bostadskapitalet leverera ressentiment riktat mot en viss subkultur.

Arkitekturen i Los Angeles karaktäriseras av militarisering. Stadsplanering i Los Angeles är väsentligen en polisiär fråga. En överväldigande aspekt i Los Angeles närmiljö är närvaron av säkerhetsbarriärer och övervakningsteknologi, alltså polismaktens inflytande över stadens ytor. Precis som Haussman ritade om Paris efter revolutionen 1848, och byggde öppna boulevarder för att ge militären möjlighet till oskymd eldgivning, så har Los Angeles arkitekter och stadsplanerare gjort om LA efter Wattsrevolten. De offentliga utrymmen som återstår är militariserade, från de ”hemlös-säkra” bänkarna på busshållplatserna till den automatiska bevattningen i parkerna till för att förhindra att människor sover där.

Den kanske mest intressanta texten i numret är Ett öppet brev till er alla som fördömer plundringen skriven i efterspelet till upploppen i England för ett par år sedan. Framförallt tycker jag att det var en spännande diskussion kring det väldigt vanliga fördömandet som handlar om att ”folk är materialister/misslyckade konsumenter som stjäl saker de inte har råd att köpa” eller ”om de hade tagit saker de verkligen behövde (mat etc) hade det kanske varit en annan sak”.

För det första så signalerar denna återkommande anklagelse om ”materialism” ett mer allmänt fördömande, inte av den konsumism som ni känner så väl och stödjer helhjärtat, utan av socialt uppror som materiellt faktum. Att prata, med förakt, om dessa dagars materiella karaktär innebär underförstått att man vill att folk återgår till ”protester” som håller sig inom ramarna för det representativa, till att bli räknade, sedda och ignorerade för att sedan återvända hem, och hålla sig där. […] Ni säger att begär är förkastliga och oacceptabla så fort de skiljs från lönearbetets legitimisering. När ni säger att det hade varit annorlunda om de bara hade tagit mat, blöjor eller mediciner, du vet, det allra nödvändigaste, så menar ni egentligen att de bara borde stjäla varor vars kvalitet motsvarar deras sociala ställning. De fattiga, som inte har en speciellt hög levnadsstandard, borde bara ha saker som inte har en speciellt hög standard.

Ännu en fjäder i hatten för ordningsmakten

På väg hem från jobbet idag så hade biljettkontrollanterna razzia i Hornstull. Vanan trogen så plankade jag förbi dom och ställde mig nedanför rulltrappan med varning för razzia-skylten (se till att alltid ha ett exemplar i plånboken!).

De senaste åren har kontrollanterna verkligen skärpt till sig och slutat vara så himla på tårna, det är väldigt sällan dom ens orkar bry sig om en. Men en av dom tre som var där idag var rätt jobbig och höll på att störa mig i mitt arbete och hävda att jag inte fick göra det jag gjorde, alltså att stå vid en rulltrappa med en papperslapp. Jag förklarade för honom att det var i min fulla rätt att stå där jag stod och göra det jag gjorde, så han ringde på ordningsvakter. Här kanske jag borde bett honom ringa polisen direkt, eftersom jag visste att det enda ordningsvakterna skulle kunna göra var att vara otrevliga, och sen ringa polisen. Men eftersom kontrollanten, precis som jag och ordningsvakterna, visste att polisen skulle bli snea om någon ringde dom och bad om en utryckning för att det stod en person med ett papper vid en rulltrappa så valde herr kontrollant att skicka ov:s på mig istället. Han hade väl hoppats, precis som jag antar att ov:sarna hade hoppats, att jag skulle bli skraj för dom och göra vad dom sade åt mig att göra: Alltså att sluta stå vid en rulltrappa med ett papper. Efter tio minuter och tio glada Hornstulls-hipsters som fick fina instagram-bilder (försökte få till en bild med både mig och herr kontrollant, men han hävdade att det var ofredande, så det blev tyvärr inget av det) så dök ov:sarna upp.

Dom hävdade att jag inte fick stå vid en rulltrappa med ett papper, vilket jag förklarade att jag fick göra. Då hävdade dom att jag störde kontrollanternas arbete och var tvungen att avlägsna mig från platsen, så då fick jag förklara att jag faktiskt gjorde kontrollanternas arbete lättare genom att dom slapp kolla folk utan färdbevis. Så då hävdade ov:sarna att jag störde den allmänna ordningen, när jag stod vid en rulltrappa med ett papper. Jag förklarade för dom att så inte var fallet. Då hävdade dom att det var folk som hade blivit kränkta och berättat för kontrollanterna att dom blivit störda, av att jag stod vid en rulltrappa med ett papper. Då fick jag (tro mig, det är ännu mer tröttsamt att behöva förklara det här för två ov:s och tre kontrollanter än att behöva läsa det) förklara att det inte fungerar så här i världen att bara för att en surgubbe stör sig på någon så betyder det att denna person har stört den allmänna ordningen. Ett tag tyckte jag att ov:sarna blev lite väl aggressiva och eftersom jag inte har någon kamera på min mobil så ringde jag min kollega och bad han komma ner och filma ifall dom skulle ställa till med några problem. Då tyckte ov:sarna (lär dom sig aldrig?) att det var läge att fråga om han hade tillstånd för att filma. Ni kanske kan gissa vad jag fick förklara för dom? :)

Dom stackars ov:sarna ställde sig till slut i ett hörn, kontrollanterna gick upp för att kontrollera lite och gav sen upp, jag varnade lite fler personer medan jag väntade på tuben hem och sen gick jag därifrån. Då kom en av ov:sarna springandes fram till mig och berättade att kontrollanterna redan hade gått för ”flera minuter sedan”. Antar att han trodde jag skulle bli ledsen för det, men det var ju mission accomplished för mig. Jag saboterade kontrollanternas razzia och dom gav upp. :) Sen berättade ov:en också att han hade kollat upp det här med lagen mer (kanske något man borde göra innan man hittar på?) och jag frågade om det var därför han hade slutat tjafsa med mig, eftersom han insåg att jag hade rätt. Men så var tydligen inte fallet, utan han hade bara låtit mig vara för att kontrollanterna ändå skulle gå därifrån… LOL. Älska dagisnivån på ov:s.

Liknande grej hände i vintras (har tappat räkningen på hur många ”liknande grejer” som hänt. hehe) när vi delade ut flygblad med planka på centan och en ov höll på och tjafsa hur mycket som helst om att vi inte fick vara där och ringde polisen (som så klart bad honom att skärpa sig) och sedan, när vi hade delat ut alla våra flygblad och skulle gå hem, skrek efter oss att vi var fega som gav upp. Riktig pwnage där lilla vakt.

Kontentan: Ov:sar verkar tyvärr vara alltför vana vid att det fungerar att ljuga ihop olika lagar på ad-hoc-basis. Låt dom inte komma undan med det, det funkar i princip alltid att påpeka för dom att dom har fel. Min erfarenhet av allt för många ov-puckon är att det bästa sättet att hantera dom är att förklara för dom att man bara pratar med polisen. Alternativt kan man köra på deras metod och ljuga för dom att polisen redat varit där och att allt är lugnt.

Rågsvedsmelon

bild
Tack till Hello Siberia för bilden :)

Skördade årets första (och enda) vattenmelon från trädgården igår. Förvånansvärt god blev den faktiskt, väldigt glädjande att det gick att odla vattenmelon utomhus bara så där. Generellt sett har de senaste årens experiment med mer exotiska grödor inte blivit särskilt bra, majsen har varit äcklig och kronärtskockorna ruttna, citronerna har dock gått över förväntan, får se om de kommer att klara vintern bättre än jag. Som tur är så finns det mangold och jordgubbar, vilka båda växer värre än ogräs. Annars är nog mitt bästa tips att stoppa ner saker från skafferiet som blivit gamla och börjat växa i en blomkruka. Vitlök är fantastiskt, när en glömt de för länge i fönstret och de blivit lite så där mjuksega och fått gröna skott, ner med dem i första bästa kruka och de skjuter snabbt i höjden, bara att klippa av och ha på macka, supergott! Ingefära funkar lika bra, även om den kanske mer är en fröjd för ögat än gommen.

Den största förändringen som skett sedan jag flyttade in i lägenhet med odlingsmöjligheter för fem år sedan är att jag mycket tydligare minns årstiderna och hur de varit. Vet ärligt talat inte om det är något positivt eller negativt, vem blir gladare av att minnas att förra sommaren var så pissig så inte ens squashen växte lixom? Förhoppningsvis kan det varma myntatéet i december väga upp förra sommaren, påminna en om dagar som varit och att vintern inte varar för evigt. Höststädade trädgården igår, och idag känns det som: välkommen höst.

Den företagsstyrda gentrifieringen

Vi måste komma ifrån det ressentimentsfyllda fokuset på livsstilsmarkörer och individuella val för att kunna förstå och mota gentrifieringen i grind. Skrev en text om det i Brand för ett tag sedan. Wired har en fantastiskt intressant artikel på samma tema som handlar om den företagsägda kollektivtrafiken – som enbart får användas av företagens anställda – i San Francisco, något jag också tagit upp förut.

Enligt modell 1A för att beskriva gentrifieringen så är historien om San Francisco, dess IT-företag, deras privata bussar och hippa, unga, anställda följande: företagen är lokaliserade i förorterna, kanske främst Palo Alto, på grund av att de är sjukt stora och behöver enorma lokaler för att husera alla sina arbetare. Men arbetarna är unga och hippa och vill därför bo i innerstan och leva ett “äkta stadsliv”. Detta hänger ofta samman med sena nätter, alkoholintag och mycket jobb. Eftersom det råder brist på kompetent arbetskraft i IT-sektorn så måste företagen erbjuda sina arbetare möjlighet att kombinera alla dessa saker, därför kör de bussar från innerstan ut till sina massiva kontorsområden, vilket slår två flugor i en smäll: arbetarna behöver inte köra bil och kan således både vara bakfulla och jobba på vägen till jobbet. Dessutom blir det svårare för dem att komma försent till jobbet eftersom de måste anpassa sig till bussarnas tidtabeller. Beroende på hur en ser på det hela skulle en kunna säga att alla vinner, eller bara att företagen vinner.

Hur som helst, om en går bortom denna standardförklaring till hur gentrifieringen funkar: att dessa människor bosätter sig i innerstan i sin jakt på ett äkta stadsliv, det yimbyistiska nirvanat, så finns det en annan historia att berätta. Om en tittar på markanvändandet i Palo Alto så blir det tydligt att företagen har nått en flaskhals: de har slut på parkeringsplatser. Modellen med en parkeringsplats per anställd fungerar helt enkelt inte längre, marken är för dyr och för knapp. Detta innebär att företagen måste hitta en annan lösning på problemet med att få sin arbetskraft till jobbet. Lösning blir så klart att fixa kollektiva transportmöjligheter till företagsparkerna. Men kollektivtrafik fungerar inte i ett söndersprawlat Suburbia, ergo: arbetarna måste bosätta sig i mer tätbebyggda områden för att företagen ska kunna bussa ut dem till jobbet.

And where’s the densest place in the Bay Area, the place where the largest numbers of people can use the smallest numbers of buses? By this logic it’s not the youngsters that have chosen San Francisco to gentrify, but the Facebooks and the Googles who are incidentally causing this kind of development through the simple calculus of where they can house the most workers.

shuttlemaps-stamenwithnewessay-wired

Gärna kultur, men först en rejäl motorväg

Området innehåller de sista resterna efter Handens gamla centrumbebyggelse. Den är viktig för förståelsen av tätortens omvandling från lokalsamhälle till pendelförort. Områdets kulturhistoriska värde ska ses ur ett lokalt perspektiv.

Handen kommer alltid att ha en speciell plats i mitt dunkande punkhjärta. Även om jag är uppväxt på en blandning av irländsk folk och brittisk ska och punk så var det i Handen som jag för första gången stiftade bekantskap med punken på egen hand. Det var där, under några somrar i början av 90-talet som jag gick från att bara leka bakom scenen när pappa och hans kompisar spelade till att stå framför scenen då andra band spelade. Det var Mera Hitlåtar och många band hörde till Absolut 50-spänn svängen: trallpunk en kanske inte lyssnar högt på så ofta idag.

Men Handen är inte bara Mera Hitlåtar, punktraditionen är betydligt större än så. Själv är jag för ung för att ha någon mer djupgående relation till Ultrahuset än det klistermärke som sitter på en gammal gitarr som ligger i källaren. Däremot har Gula Villan varit en ständig, om än infrekvent, följeslagare genom åren, och jag är nog inte ensam om att fler än en gång ha behövt förklara att: “nej, inte den gula villan. Den med punkare, inte den med studenter.” Senast i somras låg jag på gräsmattan utanför fina indiefestivalen Cosy Den och stod längst fram och lyssnade på något obskyrt norskt twee popband. Om några veckor spelar Bäddat för Trubbel och jag hoppas kunna gå.

Gula villan ligger i den del av Haninge som kallas för Kulturparken, en grön lunga mellan järnvägen och de nyare flerbostadshusen. Förutom alla konserter bedrivs omfattande teaterverksamhet i området som också fungerar som rekreationsområde för Haningeborna. Kulturparken står med på Haninge kommuns lista över platser som bör bevaras av kulturhistoriska skäl, personligen skulle jag nog vilja påstå att det finns betydligt större anledningar än så att bevara det.

Det håller dock inte alla med mig om. De borgerliga politikerna som styr kommunen begärde för ett år sedan ett planuppdrag för “Förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområde”. Med motivet att “bidra till en mer levande miljö i området” vill de borgerliga politikerna alltså bygga en väg genom kulturparken för att koppla samman Handens stationsväg med Nynäsvägen. Detta kan vid första anblick låta märkligt, som att de har sagt fel, för inte ens en moderat tror väl att bilar bidrar mer tll en levande närmiljö än punkare?

Jo! Det är precis vad moderater gör, och de är inte ensamma om den tron heller, snarare tvärtom. Idéer likt dessa är totalt dominerande i den stadspolitiska diskursen och de går ofta under samlingsnamnet nyurbanism. För nyurbanismen så är det just dessa gröna lungor, dessa lokala mötesplatser som är stadens problem, de menar att dessa ytor är det som hindrar att staden knyts ihop och blir “levande”. Alla vi som inte bor i Haninge men ändå hängt på Gula villan vet så klart att det är på grund av den som vi överhuvudtaget haft en anledning att ta oss till Haninge, men det bekymrar inte nyurbanisterna: de har ju en plan! För dem så måste hela staden bli likt innerstaden. För dem så är det grönytorna i förorten som skapar segregation. Därför tycker de att det är så underbart med en bilväg som ”knyter ihop”. Det låter banalt, jag vet, men det är väl inte mitt fel vad de tycker. ;) Nyurbanismen är i Stockholm kanske främst känd genom Moderaternas översiktsplan som kallas för promenadstaden, och oavsett vilka vackra ord dess förespråkare använder så yttrar den sig främst i att bilvägar ska byggas genom grönområden. I Rågsved, i Bagis och i Haninge.

Den som vill veta lite mer om nyurbanism får gärna lyssna på radioprogrammet som jag och en vän gjorde på det temat. Till er andra vill jag bara säga: Kom igen Haninge punks, kom igen kom och slåss!

Det är inte försent att stoppa detta bilvansinne och rädda en kulturinstitution! Demo imorgon (9/9), samling klockan 18 på Gula Villan. Ses där!

kulturpark

Ny podd om stadsplanering, första avsnittet om Kiruna, bitvis bra intressant, framförallt delarna om det “nya” Kiruna och dess kopplingar till förortsrädslan. Med chefredaktören för Arkitektur och Håkan Forsell (som vi intervjuade i förra avsnittet av Traffic Jam). Verkar som de kommer sända varje vecka vilket känns väldigt ambitiöst, dessutom så har programledaren som sin högsta önskan att det ska bli nolltaxa i Stockholm. Roligt! :) Hoppas den inte blir för lam bara, har bläddrat i den där tidningen några gånger och aldrig riktigt fattat grejen… Får en känsla av att den är lite för mycket inom kåren och lite för lite ute i livet. O andra sidan bör det ju bli bra med tanke på Arbetsbok!